WYDARZENIE PRZEŁOŻONE NA NOWY TERMIN - 18.09.2020 - Czytaj więcej...

 

Regulamin dla Uczestników

Konferencja Fitness PEI – Pasja Edukacja Inspiracja

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) konferencję pod nazwą „Konferencja Fitness PEI – Pasja Edukacja Inspiracja” (zwana dalej „Konferencją”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579925, REGON: 362709548, NIP: 5223040588 (zwaną dalej „Organizatorem”).

 2. Wstęp na teren Konferencji jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Konferencji oraz na stronie internetowej www.konferencjapei.pl

 3. Wstęp na teren Konferencji osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

 4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Konferencji kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Konferencji przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.

 5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Konferencji na podstawie tego samego biletu.

 6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydany identyfikator na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Konferencji.

 7. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Konferencji możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów - również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

 8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

 9. Zabrania się wnoszenia na teren Konferencji przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Konferencji wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią  Konferencji lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

 10. Podczas zwiedzania Konferencji należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.

 11. Uczestnictwo w Konferencji jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Konferencji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

 12. Na terenie Konferencji obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

 13. Na Konferencję nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających. 

 14. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Konferencji lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Konferencji przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

 15. Konferencja będzie rejestrowana i fotografowana dla potrzeb dokumentacyjno – promocyjnych Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.

 16. Zgoda, o której mowa w punkcie 15 obejmuje prawo Organizatora lub inne podmioty działające na zlecenie Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach obejmujących relację z przebiegu Wydarzenia.

 17. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 15 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość uczestnictwa w Kongresie. Organizator informuje, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników.

 18. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Konferencji.

 19. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Konferencji, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Konferencji przez osobę trzecią.

 20. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwołania Konferencji.

 21. Zmiana terminu lub miejsca Konferencji, ani zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

 22. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Konferencji Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Konferencji, wyłącznie w formie pisemnej na adres:

International Center of Events II Sp. z o.o.

Dział Reklamacji,

02-495 Warszawa, ul. K.Gierdziejewskiego 7 lok. 48.

 

W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów, lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO I ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA